Педагоги

KEELEKURSUSED

Jelena Ohakas

Jelena Ohakas on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Jelena on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli erialal ”Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti õppekeelega koolis”. Hiljem aastal 1995 ta on saanud eesti keele võõrkeelena õpetajaks, lõpetades Tallinna Pedagoogikaülikooli. Jelena Ohakas on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud täiskasvanute koolitaja (andragoogi) ning täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolitused. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1988 nii üldhariduslikes koolides, kutseõppekeskustes kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Jelena Ohakas on perioodil 2005 – 2013 olnud projektijuhiks mitmes projektis, näiteks ”Meie Eesti” (toetatud Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed poolt), ” Üheskoos parema tuleviku nimel” (konkursi „Teeme koos“ raames) ning ” Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”. Aastast 2009 Jelena töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A1 – C1 tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii tavakeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud kliendidelt positiivse tagasiside.

Dmitri Kolotuškin

Dmitri Kolotuškin on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Ta on lõpetanud Narva Kõrgkooli saksa keele õpetaja erialal. Aastal 2002 ta lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli bakalaureusekraadiga ning on saanud eesti keele (võõrkeelena) õpetajaks. Viimased 14 aastat Dmitri on töötanud eesti keele õpetajana nii üldhariduslikes koolides kui ka täiskasvanute koolituskeskustes. Aastast 2008 töötab Dmitri Eterna Koolituskeskuses ja õpetab täiskasvanud keeleõppijaid A1 – B1 tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii tavakeele koolitusi kui ka ettevõttesiseseid kursusi ning saanud kliendidelt positiivse tagasiside.

Anne Pardel

Anne Pardel on eesti ja inglise keele õpetaja vene ning eesti keele baasil. Aastal 2006 ta on saanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis eesti keele (võõrkeelena) erialal. 2018. aastal Anne sai magistrikraadi Tartu Ülikooli Narva Kolledzis erialal "Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis". Lisaks Anne on saanud loodus- ja sotsiaalainete õpetajaks, läbides ümberõppe Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Ta on töötanud eesti keele õpetajana alates aastast 2000 nii üldhariduslikes koolides kui ka Eterna Koolituskeskuses, õpetades eesti, vene ja inglise keelt A1 – C1-tasemete keeleõppe rühmades. Anne juhtis SA Archimedes'e poolt heaks kiidetud projekti "„Loominguline õpetaja multikultuurses klassis (Creative teacher in multicultural class)". Ta on õpetanud eesti keelt nii tavakeele koolitustel kui ka erinevate valdkondade töötajatele ning on saanud kliendidelt positiivset tagasisidet. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja loominguline õpetaja, kellel on alati soov ennast arendada. Anne arvates tänu oma suurele töökogemusele keelte õpetamise valdkonnas oskab ta leida ühist keelt õppijatega ning aidata neil võõrkeelte omandamise teel.

Laine Jürise

Laine Jürise on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Laine on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning aastal 2006 sai bakalaureusekraadi erialal “Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja”. Laine Jürise on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud LAK-õppe jätkukoolitus “Teooriast praktiaksse”, koolitus „Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja“ (Tartu Ülikool), ”Integreeritud eesti keele õppe ja Eesti tutvustamise koolituskava ja õppematerjali koostamine ning koolitajate koolitus” jt. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1992 nii üldhariduslikes koolides, kutseõppekeskuses kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Lainel on suur täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus, sh ta on õpetanud eesti keelt keelt MEIS-i projekti”Eesti keele kursus Ida-Virumaa vene õppe- ja töökeelega haridusasutuste pedagoogidele“ , "EL Phare programmi” raames jms. Laine on osalenud projektides ”Eestlaste ühepäevasest sõjast Eesti omariikluseni” ja ”Läbi keele ja kultuuri üksteise mõistmiseni”. Laine Jürise töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A2 – C1 tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii tavakeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud klientidelt positiivset tagasisidet.

Violetta Konjuhhova

Violetta Konjuhhova on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Violetta on lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledzi erialal “Eesti keel teise keelena”. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1994 üldhariduslikes koolides. Violetta on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud koolitus “Õpetaja professionaalset arengut toetav nõustamine” (SA Innove), “Aine, keel ja õpioskused-õpetaja kolm kübarat. LAK-Õppe metoodikakoolitus” (SA Innove) jt. Ta töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A1 – B2-tasemete koolitustel. Ta on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ja selgelt.

Hulda Lepisk

Hulda Lepisk on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Hulda on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli “Eesti keele ja kirjanduse” erialal. Ta on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, osaledes erinevatel pedagoogikaalastel koolitustel. Hulda Lepisk töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A2 – C1 tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii tavakeele koolitusi kui ka eesti erialase keele.

Valentina Jakimova

Valentina Jakimova on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Valentina lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli. Ta on läbinud täiendõpe Tallinna Pedagoogikaülikoolis "Eesti keele võõrkeelena" erialal. Lisaks Valentina on õppinud eesti kirjandust Tallinna Ülikoolis. Ta on aastast 1972 töötanud eesti keele õpetajana üldhariduslikes koolides. Valentina on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, nt tal on läbitud koolitus "Vene põhikooli eesti keele õpetajate metoodika" (Viirumaa Kõrgkooli Täienduskoolituse osakond). Valentinal on suur täiskasvanute koolitamise kogemus. Alates 1996. a ta on töötanud kohalikes koolituskeskustes ning õpetanud eesti keelt (A1 – C1-tasemed). Ta on saanud õppijatelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ning selgelt.

Svetlana Sibul

Svetlana Sibul on eesti vene keele baasil. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli erialal "Eesti keel teise keelena". Alates 1995. aastast ta on töötanud eesti keele õpetajana üldhariduslikes koolides ja kutseharidiskeskuses.  Ta õpetab eesti keelt nii tavakeele koolitustel kui ka erinevate valdkondade töötajatele ning on saanud kliendidelt positiivset tagasisidet. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja loominguline õpetaja, kellel on alati soov ennast arendada. Svetlana arvates tänu oma suurele täsikasvanute ja laste koolitamise töökogemusele oskab ta leida ühist keelt õppijatega ning aidata neil riigikeele omandamise teel.

Ludmilla Teperik

Ludmilla Teperik on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Ta on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning aastal 1998 sai eriala “Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja”. Ludmilla Teperik on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud järgmised koolitused: “Keeleõppe arendamine 2007-2010” (Integratsiooni Sihtasutus), „Eesti keele kui teise keele õpetamisest ja õpetaja rollist muutuvas ajas“ (Haridus- ja Teadusministeerium EKTKÕL), ”Kultuuriline identiteet. Muuseumi pedagoogika. Vabaõhus tundide läbiviimise metoodika” (Eterna Koolituskeskus OÜ) jt. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1995 nii üldhariduslikes koolides kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Ludmillal on suur täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus. Ludmilla Teperik töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A2 – B2-tasemete koolitustel. Ta on viinud läbi nii tavakeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud klientidelt positiivset tagasisidet.

Ülle Tõnurist

Ülle Tõnurist on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Ülle on lõpetanud Tartu Ülikooli erialal “Eesti filoloog / eesti keele ja kirjanduse õpetaja”. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1998 üldhariduslikes koolides. Lisaks Ülle on töötanud Keeleinspektsiooni inspektorina ning alates 1994. a ta on riigikeele eksaminaator, hindaja ja konsultatsioonide läbiviija. Ülle Tõnurist on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud palju koolitusi, näiteks “Eesti keel teise keelena riigieksami ja 9. klassi lõpueksami suulise intervjueerimise läbiviimise seminar” (SA Innove), “Keeleklubide eestvedamine” (MISA). Ta töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A2 – C1-tasemete koolitustel. Ülle on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ja selgelt.

Kadrin Sarap

Kadrin Sarap on eesti keele õpetaja vene keele baasil. Kadrin on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli erialal "Eesti keele ja kirjanduse õpetaja" ja Tartu Ülikooli erialal “Eesti keel teise keelena”. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1992 üldhariduslikes koolides. Kadrin on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud koolitused “Uued meetodid aineõpetuses, e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine” (Tiigrihüppe Sihtasutus), “Ümberpööratud klassiruumi metoodika” (SA Innove) jt. Ta töötab Eterna Koolituskeskuses ja õpetab keeleõppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel. Kadrin on saanud klientidelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali selgelt.

ARVUTIKURSUSED

Aleksandr Landarski

Aleksandr Landarski on arvutikoolituste lektor. 2003. aastal lõpetas ta Eesti Mäehariduskeskuse  infotehnoloogia erialal. Ajavahemikul 2012–2013 läbis ta Leningradi Puskini nimelises Riiklikus Instituudis erialase ümberõppe programmi „Innovatiivsete tehnoloogiate spetsialist hariduse informatiseerimise kontekstis“ raames. Aleksandr valdab projekteerimise, kolmemõõtmelise graafika loomise, programmeerimise ja teisi keerukaid programme. Omab arvutiprogrammide õpetamise kogemust alates 2006. aastast. Tema tugevused on individuaalne lähenemine igale õpilasele ja soov jagada uusi teadmisi.

Maksim Puškin

Maksim Puškin on arvutikoolituste lektor. Ta on lõpetanud Moskva Riigi Industriaalse ülikooli ja sai magistrikraad juristi erialal. Ajaperioodil 2005 – 2011 ta on läbinud täiendusõpet erinevatel koolitusel, nimelt 009-004 Programming 1C (Academiy Velesa Certification Center), 009-001 Work with the program 1C Accounts department 7.7 (Academiy Velesa Certification Center), 1C:Raamatupidamine 7.7 spetsialist (1C (Venemaa)), Spetsification of HTML and CSS language ja The Basics of Programming with PHP5 (Internet University of Computer Science). Maksim on tegutsenud nii raamatupidajana kui ka infotehnoloogia ja raamatupidamise õppejõuna alates 2000. a. Tal on olemas raamatupidaja, programmeerija-konsultandi töökogemus. Maksim on olnud Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituudi (Eesti) õppejõud, kus üks tema koolitustest oli pühendatud teemale ” Raamatupidamine arvutil”. Ta on viinud läbi erinevate arvutiprogrammide, nimelt Excel'i, PowerPoint'i, Raamatupidamine 1C jt koolitused täiskasvanutele ning alati on saanud posiitivset tagasisidet õppijatelt, kuna lisaks teadmiste kõrgele tasemele tal on oskus selgelt ja põhjalikult esitada õppematerjali õppijale.

Svetlana Chernysheva

Svetlana Chernysheva on arvutikoolituste lektor. Ta sai magistrikraadi matemaatika õpetaja erialal Krasnojarski Pedagoogika Ülikoolis (füüsika-matemaatika teaduskond). Ajaperioodil 1999 - 2001 ta on läbinud täiendusõpet Informaatika erialal Kohtla-Järve Polütehnikumis. Ta on viinud läbi erinevate arvutiprogrammide, nimelt Excel'i, PowerPoint'i jt koolitused täiskasvanutele ning alati on saanud posiitivset tagasisidet õppijatelt, kuna lisaks teadmiste kõrgele tasemele tal on oskus selgelt esitada õppematerjali. Ta omab suurt kogemust erinevate riiklike projektide osalemisel, näiteks “Arvuti-õpetaja abiline”, “Ole Kaasas!”

Julia Tokareva

Julia Tokareva on arvutikoolituste lektor. Ta viib läbi AutoCAD’i, ArchiCAD’i, Adobe Photoshop’i, Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) koolitused. Aastatel 2007 – 2010 ta on õppinud Euroakadeemias (MTÜ Eesti Euroinfo Ühing), omandades magistrikraadi humanitaarainete ja kunstide valdkonnas. Julial on suur töökogemus täiskasvanute õppijate õpetamisel. Alates 2010. a ta on viinud läbi arvutikoolitusi nii Euroakadeemias, Eterna Koolituskeskuses kui ka Tallinna Vanalinna Kunstikeskuses. Spetsialistina Julia on loonud projekte arvutiprogrammides ArchiCAD ja AutoCAD, loonud erinevaid materjale Adobe Photoshop’is ning eri liiki dokumente Microsoft Office’i programmides. Julia on sõbralik ja vastutulelik koolitaja, kes püüab alati leida individuaalset lähenemisviisi igale õppijale. Ta on huvitatud uute teadmiste saamisest selleks, et jagada neid teiste inimestega.

Mikhail Tychkov

Mikhail Tychkov on arvutikoolituste lektor. Ta on lõpetanud Majanduse ja Juhtimise Instituudi erialal “Insener - infotehnoloog” bakalaureuse kraadiga. Mikhail täiendab ennast pidevalt, osaledes erinevatel koolitusel. Ta on tegelenud täiskasvanute õppijate koolitamisega, tutvustades tööd utele töötajatel, ning koordineeris nende töötegevust. Lisaks Mikhail töötab projektijuhi ja programmistina. Oma tugevateks külgedeks lektori rollis peab oma suurt töökogemust IT ja automatiseerimise valdkonnas, soovi jagada oma kogemust õppijatega ning kogemust, mida ta on saanud hariduslike eesmärkidega loodud Web-projektis osalemisest.

KOHUSTUSLIK VÄLJAÕPE

Natalja Metelitsa

Natalja Metelitsa on esmaabi ja toiduhügieeni koolituste lektor. Aastal 2005 sai Natalja rakenduskõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis üldõenduse erialal. Alates 2009. a on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel. Aastal 2010 sai Natalja Täiskasvanute koolitajaks (VI tase), läbides Andragoogika Kvalifikatsioonikursuse (ANDRAS) ning lisaks ta sai Esmaabiõpetaja kvalifikatsiooni (Eesti Punane Rist). Tal on suur täiskasvanute õppijate koolitamise kogemus: Natalja pidevalt viib läbi koolitusi erinevates asutustes, näiteks Narva Kutseõppekeskuses, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidus, Narva Haigla SAes, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis jt. 2015. a Natalja on osalenud projektis “Taiskasvanu õppija” (Itaalia). Lisaks Natalja on osalenud ja esinenud konverentsidel ja seminaridel, ning kirjutanud publikatsioone meedias. Natalja Metelitsa on saanud kaks korda tiitli: „Ida-Virumaa aasta koolitaja 2009“ ja „Ida-Virumaa aasta koolitaja 2015“. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja innovaatiline õpetaja, kellel on alati soovi ennast arendada ja uusi teadmisi kolleegide ja õppijatega jagada.

Irina Sirkel

Irina Sirkel on Asbesti töid teostava töötaja koolituse ja asjaajamise kursuse koolitaja. Aastal 1983 sai Irina kõrgema taseme erialal “Inseneer – keemik – tehnoloog“ Kirde Polütehnilise Ülikoolis (Sankt-Peterburg). Töötades 1996 – 2015 VKG AS-is seadme juhataja ja vanema inseneerina, on Irina pidevalt tegelenud täiskasvanute õppijate koolitamisega uute toodete arendamise ja tootmisprotsesside korraldamise alal. Oma tugevateks külgedeks lektori rollis peab Irina oskust esitada õppematerjali huvitavalt, toetades oma suurele töökogemusele, ning oskust leida kontakti õppijatega.

Aleksandr Boiko

Aleksandr Boiko on esmaabi koolituste lektor. Aastal 1999 sai Aleksandr hariduse Tallinna Meditsiinikoolis erialal „Kiirabiõde“. Alates 1999. a on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel. Tal on suur töökogemus meditsiinilises valdkonnas: ta on üle 15 aasta töötanud Puru haigla kiirabi osakonnas. Aleksandril on viinud läbi esmaabi kursusi ja vettepäästeteenistuse koolitusi. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik koolitaja, kes on kursis kõikide uuendustega, mis puudutavad tema valdkonda. Aleksandr oskab leida ühist keelt oma õppijatega ning esitada õppematerjali arusaadavalt ja põhjalikult.

Juri Jemeldjazev

Juri Jemeldjazev on tuleohutuse alaste koolituste lektor. Aastal 1977 sai Juri kõrghariduse Tallinna Polütehnilises Instituudis energetika osakonnas erialal “Elektriajamine ja tööstusseadmete automatiseerimine”. Alates 1995. a ta on läbinud tuletõrjejärelevalve kvalifikatsioonikursused ning ennast pidevalt täiendanud erialastel koolitustel. Tal on suur töökogemus tuleohutuse ja tuletõrjejärelevalve valdkonnas: alates 1977 ta on töötanud Tuletõrjeinspektsioonis ja Pääasteametis. Juri on viinud läbi tuleohutusalaseid koolitusi, nt “Tuleohutus”, “Tuletööd” jt. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik, innovaatiline koolitaja, kes oskab esitada õppematerjali arusaadavalt.

Natalia Andreitsenko

Natalia on lõpetanud TPI 1974. aastal mehaanikainsenerina ja 1980. aastal juhtivate töötajate kvalifikatsiooni tõstmise keskinstituudis patendiuuringute erialal. Lisaks ta on läbinud mitmeid töökeskkonnaohutus- ja töötervishoiualaseid täiendkoolitusi. Käesoleva ajal töötab Natalia ettevõttes töökeskkonnaspetsialistina. Alates 2004 ta on lektor töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas (on osalenud lektorina Tööinspektsiooni poolt korraldatud koolitustel) ning viib läbi praktilisi seminare (riskianalüüsi koostamine, ohutusjuhendite koostamine).

ÄRIKOOLITUSED

Jelena Morozova

Jelena Morozova on ärikoolituste õppejõud. Jelenal on kaks kõrgharidust: tehniline kõrgharidus erialal „insener - keemik – tehnoloog“ (Sankt-Peterburi Riiklik Tehnikaülikool) ja psühholoogia-alane kõrgharidus erialal „psühholoog-praktik“ (Sankt-Peterburi Treeningu Instituut). Lisaks ta on saanud diplomi „Spetsialist treeningute läbiviimise valdkonnas“ 1999. aastal.  Ta on neurograafika meetodi instruktor. Jelenal on suur töökogemus, nimelt ta on töötanud personalosakonna juhataja, äri-treenerite metoodilise ettevalmistamise kateedri juhataja ning konsultandina juhtimise ja personali audidi alal. Ta tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning tõstab oma äri-treeneri kvalifikatsiooni, osaledes eri koolitustel. Perioodil 2010 – 2013 ta on lõpetanud Fassilitatsiooni Kooli (Rahvusvaheline firma „Grape people“), on saanud professionaalse diplomi juhtimisvaldkonnas (Rahvusvaheline Juhtimisinstituut Avatud Ärikool LINK) jne. Tal on suur täiskasvanute õppijate koolitamise kogemus: Jelena pidevalt viib läbi koolitusi tipp- ja kesktasandi juhtidele, personaaliosakondade juhtajataele jt Venemaa ja Eestimaa erinevates asutustes. Jelena on koostanud ja viinud läbi sellised ärialaseid õppeprogramme nagu „Äriläbirääkimiste efektiivsed võtted”, „Klientide ja partneritega läbirääkimised”, „HR-juhtimise kaasaegsed tehnoloogiad”, „Mittemateriaalse motivatsiooni saladused” ja palju teisi. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja innovaatiline koolitaja, kellel on alati soovi ennast arendada ja uusi teadmisi kolleegide ja õppijatega jagada.

Jelena Bõstrova

Jelena Bõstrova on ärikoolituste lektor. Jelena on saanud majandusteaduste kandidaadiks Leningradi Inseneri- ja Majandusinstituudis. Jelenal on täiskasvanute koolitaja kutse. Tal on suur kogemus täiskasvanute õpetamise valdkonnas, kuna alates 2000. a Jelena on olnud dotsendiks Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituudis. Hiljem aastal 2016 ta hakkas töötama ka Eterna Koolituskeskuses. Lisaks täiendusõppele osaleb Jelena ka finantsplaneerimise korralduses väikestes ja keskmistes ettevõtetes. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla innovaatiline koolitaja, kes on kursis kõikide uuendustega, mis puudutavad tema valdkonda. Jelena oskab esitada õppematerjali arusaadavalt ja põhjalikult.

PEDAGOOGIKAALASED KOOLITUSED

Galina Tarassova

Galina Tarassova on lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi kursuse koolitaja. Galinal on kaks kõrgharidust. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilist Seminari  ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal ”Koolieelse lasteasutuse õpetaja”.Aastatel 1984-2016 on töötanud lasteaia direktorina. 2016.aastal Galina on olnud рedagoogilise diplomijuhiks Tartu Ülikooli Narva Kolledzis.Ta tegeleb täiskasvanute õppijate koolitamisega alates aastast 2016.Galina oskab esitada õppematerjali huvitavalt, arusaadavalt ja põhjalikult, toetades oma suurele töökogemusele.

Jelena Ditjatkina

Jelena Ditjatkina on pedagoogikaalaste koolituste ja seminaride lektor. Aastal 1984 sai Jelena 1979.-1984. Tartu Riiklikus Ülikoolis erialal „Vene keel ja kirjandus“. Jelena on läbinud järgmised täiendõppe kursused: „Motiveerimis- ja tagasisidestamisoskuste praktikum“, „Vaimupuudega laste toetamine“ (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) jt.Ta tegeleb täiskasvanute õppijate koolitamisega alates aastast 2014. Jelenal on suur kogemus erivajadustega lastega töötamise alal. Alates 2007 ta töötab Ahtme Kooli direktorina. Oma tugevateks külgedeks lektori rollis peab Jelena oma oskust esitada õppematerjali huvitavalt, toetades oma suurele töökogemusele, ning valmisolekut koostööks õppijatega.

SOTSIALOOGIAALASED KOOLITUSED

Aleksandr Martõnov

Aleksandr Martõnov on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledzi sotsiaaltöö erialal. Ta on ka 6. taseme andragoog. Töötab pidevalt täiskasvanute õpetamise alal alates 2008. aastast. Põhisuunad: tugiisikute kursused, tegevusjuhtide kursused, tööharjutused, tööklubid.

PSÜHHOLOOGIAALASED KOOLITUSED

Jelena Tihhonova

Jelena Tihhonova on lõpetanud Leningradi Lennunduse Mõõteriis¬tade Tööstuseinstituut erialal „Raadioelektroonika“, Rakendusliku Psühholoogia Instituudi IMATON erialal “Organisatsiooniline psühholoogia” ja sai äri-treeneriks. Lisaks ta on õppinud järgmistel koolitustel: „Treener ja grupp: professionaalsuse saladused“ (IMATON), “Mänedzer ja organisatsioon” (Suurbritannia Avatud Ülikool, Ärikool) jt. Alates 2009. a Jelena Tihhonova on Eterna Koolituskeskus OÜ tegevjuht, õppejõud, äri-treener ja nõustaja juhtimise ning Inimese Disaini alal. Varem ta on töötanud Kohtla-Järve Polütehnikumi informaatikaosakonna juhataja ja õppejõuna.
Jelena on esimene Inimese Disaini Rahvusvahelise Kooli (IHDS) eesti sertifitseeritud Analüütik, Giid ja Koolitaja. Aastatel 2011 – 2017 ta on täiendanud end Inimese Disaini valdkonnas. Jelena on läbinud järgmised koolitused Inimese Disaini Rahvusvahelise Koolis (IHDS): The Differentiation Degree Program, The Professional Training Analyst Program, Level 1-4: Analysis of BodyGraph , Partnership Analysis, Analysis of Life Cycle, Child Development Analyst Certification, Living Your Design Guide Certification Program, Rave ABC Teacher Training.
Alates aastast 2015 tegeleb ta nõustamisega Inimese Disaini süsteemis, viib läbi treeninguid ja seminare. Lisaks Jelena on Lapse Arengu analüütik, Isiksuse Arengu analüütik, koolituste Rave ABC koolitaja ja lektor. Ta viib läbi individuaalseid konsultatsioone eri teemadel, nt isiksuse areng, lapse areng ja suhete analüüs. Jelena viib läbi järgmiseid Inimese Disaini alaseid koolitusi: programmi “Pedagoogika innovatsioonilised meetodid vanemate ja laste vahelises koostöös”, "Elades oma Disaini", „Rave ABC“, „Kuidas me astume suhtesse“, "Perekonna ajalugu. Sissejuhatus perepsühholoogiasse", "Vanemad ja lapsed. Suhete keerulisus ja potentsiaal", "Vanemad ja lapsed. Geneetiliste tüüpide vastastikune mõju”, “Lapse areng” jt. Oma tugevateks külgedeks koolitaja rollis ta peab õpetatava aine põhjalikku tundmist, hoolivat suhtumist oma õppijatesse ja loomingulist lähenemisviisi õppeprotsessis.

Marina Vorobjova

Marina Vorobjeva on psühholoogia alaste koolituste lektor. Marina on lõpetanud Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituudi (Eesti) eriala „Psühholoogia“. Ta on läbinud ka täiendõppe koolitused, nt „Süsteemne töö perega“ (Tartu Ülikooli Narva Kolledž), „Psühhilise trauma psühhoteraapia“ (East European Association For Existential Therapy (Eesti)) jt. Alates 2009. a Marina töötab psühholoogina ja tegutseb põhiliselt järgmistes valdkondades: individuaalnõustamine, perenõustamine, kriisinõustamine, õpetamine. Alates 2012. a ta töötab koolipsühholoogina Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis. Oma tugevateks külgedeks peab Marina head suhtlemisoskust, positiivset ellusuhtumist ja oskust leida ühist keelt oma õppijatega.

Jevgenija Bratslavskaja

Jevgenija Bratslavskaja on sertifitseeritud Inimese Disaini ning BG5 analüütik ja õpetaja. Ta viib läbi järgmiseid koolitusi: "Reiv ABC", "Reiv Kartograafia", "PTLI analüütikute professionaalset väljaõpet", "Reiv Kosmoloogia". Lisaks ta on "Elades Oma Disaini" giid. Inimese Disaini Koolis Eestimaal ta viib läbi koolitust "Analüütikute professionaalne väljaõpe". Alates 2010. aastast Jevgenija elu on pühendatud Inimese Disaini süsteemile. Ta on Rahvusvahelise Inimese Disaini Kooli tõlk ja õpetaja. Konsultandi ja analüütikuna ta teeb Individuaalse kaardi lugemist, Lapse arengu kaardi lugemist, Partnerluse analüüsi jt.

Martin Grassinger

Martin Grassinger (Saksamaa), arst-homöopaat, tervise õpetajate ettevalmistava kolmeaastase programmi koolitaja (Human Design Health Teachers). Ta on mitmete ülikoolide lektor sellistes linnades nagu Hamburg, Frankfurt, München ja Zurich. Samas ta töötab koolitajana Loomade Naturaalse Ravi Saksa Akadeemias ja Naturaalse Ravi Saksa Koolis Paracelsus. Ta nõustab tervisehäirete alal üle kogu maailma. Tema pädevuste hulka kuuluvad Holistiline Tervise Analüüs, Individuaalne analüüs, Pere analüüs, Lapse arengu analüüs, Inkarnatsioonilisee risti analüüs.

Anzelika Lensment

Anzelika Lensment on õppinud 1984 - 1989 Valgevene Riiklikus Ülikoolis, filosoofiaosakonnas, kus ta sai filosoofiaõpetaja diplomi. Hiljem 2002. aastal ta lõpetas Moskva Psühholoogia- ja Sotsiaalteaduste Instituudi, milles ta on saanud magistrikraadi psühholoogias. Lisaks ta õpib Venemaa Riiklikus Humanitarses Ülikoolis, doktorantuuris sotsiaalpsühholoogia alal. Anzelika on töötanud lektorina Valgevene Riiklikus Ülikoolis, Mainori Kõrgkoolis, Rahvusvahelises Ülikoolis Audentes, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas, Rahvusvaheliste suhete instituudis, Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetoolis. Tema on kirjutanud mitmeid teaduslikke töid. Anzelika viib läbi Individuaalseid ja pere psühholoogi nõustamisi, süsteemseid konstellatsioone (paigutusi) ja psühholoogilisi treeninguid ja seminare.

Tamara Malishava 

Tamara Malishava – psühholoogiamagister, bakalaureus kliinilises psühholoogias, reklaamipsühholoogia magister, praktiseeriv psühholoog üle 15-aastase kogemusega. Pidanud loenguid Thbilisi ülikoolis, kaasa löönud tähelepanu puudulikkuse sündroomi ja hüperaktiivsuse uurimise teadusprojektis. Osalenud Alzheimeri tõve uurimise rahvusvahelistes teadusprojektides

Galina Novitskaja

Galina Novitskaja – praktiseeriv psühhiaater. Töötab selles valdkonnas alates 1987. aastast.
Peab loenguid praktilisest psühhiaatriast, psüühikahäiretest ja psühhopatoloogiast.