Sekretär-juhiabi

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

 

Õppekava nimetus:

Sekretär-juhiabi

 

Õppekavarühm:

Sekretäri- ja ametnikutöö

 

Õppe kogumaht:

224 akadeemilist tundi, millest 170 on kontaktõpet ja 54 tundi iseseisvat tööd.

 

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandard Sekretär, tase 5, kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 14-10052017-6.1/7k ja Kutseharidusstandard 10.05.2017.

 

Sihtgrupp:

Uue eriala omandamisest huvitatud isikud
Kvalifikatsiooni tõstmisest huvitatud sekretärid ja juhiabid

 

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on sekretäritööks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine, mis võimaldab töötada sekretärina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Õppekavaga omandatud kompetentsid vastavad Sekretär, EKR 5 kutsetasemele ja võimaldavad Sekretäri kutset tõendada, sooritades kutseeksami.

 

Õpiväljundid:

Moodul 1. Üldnõuded ( Sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 )

 

Asjaajamise korraldamine:

Asjaajamise standardid EV-s (EVS) ja EL-s
Asjaajamise kord ja korraldamine
Asjaajamise korraldamise etapid väikeettevõttes

 

Dokumentide loomine:

Elektrooniline asjaajamissüsteem (EDMS)
Dokumentide loomine ja töötlemine
Dokumentide loomine: elemendid ja rekvisiidid
Dokumentide ringlus, selle korraldamine
Dokumentide põhiliigid: kiri, käskkiri, protokoll jt
Dokumentide vormistamise kord
Dokumentide loomise tüüpilised näited
Eesti infosüsteem – digitaalsed dokumendid

 

Arhiivitöö korraldamine:

Dokumentide edasitoimetamine arhiivi
Dokumentide säilitamise nõuded
Dokumentide elektrooniline säilitamissüsteem
Arhiiviandmete kontroll

 

Ametlik eesti keel:

Ettekannete, esitluste ja teiste struktureeritud tekstide koostamine ja esitamine
Eesti keele kasutamine professionaalsetel eesmärkidel


Arvuti kasutamine:

Arvutiga töötamise põhireeglid, failisüsteemi loomine
Töö internetis
Infoohutusnõuete järgimine
Sisend-väljundi-, digi- ja abiriistvara (faks, laminaator, shredder) kasutamine
Kontoritarkvara (MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Otlook) kasutamine
Asjaajamise automatiseerimise võimalused

 

Töö personaliga:

Personalitöö alused
Personalitöö põhidokumendid: isiklikud toimikud, ametijuhendid, instruktaaz, koolitus
Isiklike andmete kaitsmine (GDPR nõuded)
Personali valik, kohandamine ja koolitus

 

Ärieetika:

Klientide tüübid ja nende ootused
Etikett: riietus, mitteverbaalne suhtlemine, firma ja selle töötajate esitlemine
Telefonikõne etikett
Korraldamise kultuuri alused
Konfliktide lahendamine

 

Moodul 2. Erialase taseme tõstmine (Juhiabi, tase 6)

Ettevõtte tegevuse alused:


Ettevõtlus väikeettevõttes: Eesti Vabariigi seadusandlikud alused
Raamatupidamise dokumentide ringluse ja maksustamise alused
Ettevõtte tegevuse peamised näitajad

Korraldamiskäirumine:

Klientidega töötamise automatiseerimise võimalused

 

Firma sise- ja välissuhtlus:

Tulemusliku suhtlemise võtted
Kohtumiste ja ametialaste läbirääkimiste korraldamine
Ühiskondlike sidemete teostamine
Sisemised kommunikatsioonid kui eesmärkide saavutamise võtted
Kommunikatsioonide loomise ja toetamise võtted
Tagasiside ja selle roll juhtimiskommunikatsioonides
Konstruktiivse koostöö põhimõtted: äri, ärisuhete ja isiksuse tervislikkuse säilitamine ning arendamine
Töötajate tüüpide iseärasused ja koostöö võtted
Isikliku töökuse säilitamine

 

Tööõiguse alused:

Töösuhete vormistamise seadusandlikud vormid
Tööandja ja töötaja põhiõigused ja -kohustused
Tööaeg sh ületunnitöö ja selle piirangud, lühendatud tööaeg

 

Projektijuhtimine:

Projektijuhtimise alused
Projekti planeerimine: võrkgraafik ja vastutuse matriks
Projekti eelarve koostamine
Projektitöö koordineerimine
Projekti lõpetamine
Projetijuhtimise automatiseeritud süsteemid

Õppemeetodid:

Rollimängud, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, loeng

 

Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

 

Õppematerjalide loend:

  • Kõrven, T-R. Asjaajamine. 2005. Tallinn: Tallinna Majanduskool
  • Kõrven, T-R. Dokumendihaldus. 2006. Tallinn: Külim
  • Ilves, L. Ametikirjad ja bürooetikett. 2003. Tallinn: Kirjastus Kentaur
  • Tamberg, A. Asjaajamine ja arhiivindus. I, II osa. 2002. Tallinn: Sekretar.ee
  • Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1, Üldnõuded. 2004. Tallinn: Eesti Standardikeskus

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt saja kahekümne seitmes (127) kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Test (suuline)
  • Hõlmab kõiki läbitud teemasid.

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab sekretritöö alast haridust ja vastav töökogemus.

 

Õppekava kinnitamise aeg:

25.02.2020

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min